association sans but lucratif
 Komité Thursday
  29 February 2024
  22:19
 
Komité
 

Präsident :   CALVISI Marc
Vize-Präsident :   MASSARD Edy
Sekretär :   SCHLECHTER Antoine
Kaissiere :   CALVISI Marie-Jeanne
Member :   Cornaro Yvon
Member :   DECKER Rhett
Member :   MEIER Christian
Member :   SANITATE Adriano
Member :   SANITATE Neckel
Member :   SCHALZ Pierre
Turnéier
 
20.05.2023
WA 1140 Round
26. + 27.08.2023
Field - 5 Nations
02. + 03.09.2023
3D Juegd