association sans but lucratif
 Turnéier Tuesday
  19 February 2019
  08:40
 
Turnéier
 

Welcht ? Weini ? Programm
 
All eis Turnéier  
1440 Round
(Internationalt Turnéier)
12.05.2019
 
Pro Archery Series
Doinkers Masters
CANCELLED for 2019 website
 
Field +
Tournoi des 5 nations

Pro Archery Q-School
(Internationalt Turnéier)
24. + 25.08.2019
 
3D Juegd Open
(Internationalt Turnéier)
31.08. + 01.09.2019
 
Turnéier
 
12.05.2019
Fita
Cancelled for 2019
Pro Archery Series
Doinker Masters
24. + 25.08.2019
Field +
Tournoi des
5 nations
31.08. + 01.09.2019
Juegd